Privacyverklaring voor KeukenStudio van Kempen B.V.

Keukenstudio van Kempen B.V. (hierna te noemen VanKempen KeukenStudio) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VanKempen KeukenStudio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als VanKempen KeukenStudio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u daarom deze Privacy policy regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd bent over de meest recente versie.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door VanKempen KeukenStudio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het aansturen van leveranciers voor het uitvoeren van een opdracht.
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht (verkoop van onze producten en diensten aan de klant);
 • Wij geven uw persoonsgegevens alleen dan door aan een een of meerdere zelfstandige keukenmonteur(s), wanneer u ons hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VanKempen KeukenStudio de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Afleveradres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens.
 
Uw persoonsgegevens worden door VanKempen KeukenStudio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst,
 • Zo lang de levensduur van de geleverde producten niet is verstreken c.q. er nog (garantie)rechten (kunnen) bestaan op de producten;
 • Daarna alleen in de financiële administratie voor in ieder geval 7 jaar, (conform de wettelijke regelvorming)

 

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten 

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie.
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Uitvoering geven aan de mogelijke arbeidsovereenkomst (pre contractuele fase); en/of
 • De toestemming van de sollicitant.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
 • Geslacht;
 • Pasfoto;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Opleidingen;
 • Relevante werkervaring;

 

Uw persoonsgegevens worden door VanKempen KeukenStudio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure en met toestemming van de sollicitant tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure (voor eventuele toekomstige functies). Bij indiensttreding worden de daarvoor noodzakelijke gegevens gebruikt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
 
Cookies

Deze website maakt gebruik van analytics cookies om statistieken bij te houden via Google Analytics. We plaatsen geen marketing cookies om je te volgen of om informatie over je website gedrag te verzamelen via social media.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Zo verstekken wij gegevens aan een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de klantadministratie;
 • Het opslaan van onze gegevens en maken van back-ups;
 • Het laten produceren van uw bestelling door onze leveranciers;
 • Het verzorgen van de internetomgeving aan de websitebouwer;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de salarisadministratie;
 • Het laten bezorgen van de orders door een transportbedrijf;
 • Het oplossen van uw garantie- en of serviceaanvragen
 
Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan een of meerdere zelfstandige keukenmonteur(s) waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Naast de hierboven genoemde opties,  zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Bewaartermijn
VanKempen KeukenStudio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens VanKempen KeukenStudio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 •  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
 
Contactgegevens
VanKempen KeukenStudio
Europalaan 88
2408 BH  Alphen aan den Rijn
privacy@vankempenkeukenstudio.nl

Interesse?

Neem dan contact met ons op.

Klik hier

Geheel vrijblijvend natuurlijk...